OS. MOZARTA 1/29 31-232 KRAKÓW
(+48) 607 345 792

Oferta

Centrum HTA zajmuje się usługami dotyczącymi rynku farmaceutycznego w Polsce.

Działalność firmy obejmuje szerokie spektrum usług doradczych dotyczących przede wszystkim przygotowywania raportów Oceny Technologii Medycznych dla farmaceutyków oraz produktów medycznych.

PEŁNY RAPORT HTA

  • analizę problemu decyzyjnego
  • analizę efektywności klinicznej określonego preparatu w porównaniu z wybranymi komparatorami
  • analizę efektywności kosztów (opłacalności) określonego preparatu w porównaniu z wybranymi komparatorami
  • analizę finansowego wpływu decyzji o refundacji określonego leku na budżet płatnika publicznego w Polsce
  • analizę racjonalizacyjną

CHARAKTERYSTYKA segmentu rynku farmaceutycznego w Polsce

OPRACOWANIE DANYCH epidemiologicznych oraz kosztowych specyficznych dla warunków polskich

ANALIZA kliniczna

(przegląd systematyczny badań klinicznych)

ANALIZA finansowego wpływu decyzji o refundacji dla potrzeb aplikacji refundacyjnej dla leków generycznych

PEŁNOTEKSTOWE PUBLIKACJE

SZKOLENIA

EKSPERTYZY WSTĘPNE

PRZEPROWADZENIE I PRZYGOTOWANIE PANELU EKSPERTÓW

OPRACOWANIA TYPU RAPID REVIEW

PRZYGOTOWANIE ABSTRAKTÓW I PLAKATÓW KONFERENCYJNYCH

DORADZTWO REFUNDACYJNE

ANALIZY HTA OPRACOWYWANE SĄ PRZEZ ZESPÓŁ CENTRUM HTA Z NALEŻYTĄ STARANNOŚCIĄ, W PEŁNI ZGODNIE Z WYMOGAMI:

  • Ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (z późniejszymi zmianami),
  • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 stycznia 2021 roku w sprawie minimalnych wymagań, jakie muszą spełniać analizy uwzględnione we wnioskach o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu oraz o podwyższenie urzędowej ceny zbytu leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego, które nie mają odpowiednika refundowanego w danym wskazaniu,
  • Wytycznych oceny technologii medycznych Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT), ogłoszonych Zarządzeniem Prezesa AOTMiT, Warszawa, sierpień 2016 (data publikacji 14 września 2016).